Het is nu ook mogelijk om 's avonds en op zaterdag een belafspraak in te plannen

Arbeidszaken

Ontslag op staande voet: dit moet in de ontslagbrief staan

02 september 2019

Een ontslag op staande voet is een ingrijpende ontslagvorm. Het ontslag op staande voet zorgt er nu eenmaal voor dat de arbeidsovereenkomst meteen wordt stopgezet, zonder dat de wettelijke opzegtermijn van toepassing is. Daarom stelt de wetgever ook strikte eisen aan het ontslag op staande voet. Zo moet er een dringende reden zijn die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden gegeven en moet de werknemer ook onverwijld op de hoogte worden gebracht. Hierbij moet de werkgever meedelen waarom de werknemer werd ontslagen. En daar lijkt het wel vaker eens mis te gaan.

Meedelen van een goede motivering

In de praktijk moet de ontslagbrief dus steeds de reden aanhalen waarom de werknemer wordt ontslagen. Er moet dus niet alleen worden opgenomen dat het gaat om een ontslag op staande voet, maar ook de reden die dat ontslag rechtvaardigt moet in de ontslagbrief worden opgenomen. Daarbij is het aangeraden om een en ander te motiveren. Met andere woorden: in de ontslagbrief formuleer je duidelijk waarom de aangehaalde reden dringend is en het dus ook een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Dat alles is niet onbelangrijk, omdat deze brief de reden voor het ontslag fixeert. Het is met andere woorden zo dat de reden die in de ontslagbrief is opgenomen, ook de uiteindelijke reden vormt. In de rechtbank kan daar dus niet zomaar van worden afgeweken of kunnen er geen extra redenen worden aangehaald. Om jezelf niet te beperken, is een zo uitgebreid mogelijke formulering en argumentering dan ook aangewezen.

Wanneer is er sprake van een dringende reden?

De wetgever geeft geen welomlijnde definitie van een dringende reden, buiten dan het feit dat de feiten ernstig genoeg moeten zijn opdat “van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”. Net door die onduidelijkheid is het belangrijk dat je een en ander voldoende onderbouwt. De wetgever somt dan weer wel twaalf gedragingen op die een dringende reden kunnen opleveren. Let daarbij vooral op het woordje ‘kunnen’, want er is nog steeds ruimte voor tegenargumentatie.

Er is bijvoorbeeld sprake van een dringende reden indien de werknemer ondanks waarschuwingen dronken is of liederlijk gedrag vertoont. Dat is ook het geval wanneer de werknemer opzettelijk zakelijke eigendommen beschadigt of bedrijfsgeheimen uitlekt.

Ga bij de argumentering in de ontslagbrief steeds na of de feiten onder een van de twaalf voorbeelden van artikel 7:678 BW vallen en verwijs er eventueel ook naar, ook wanneer dat in een afgeleide vorm is. Denk bijvoorbeeld aan het ontslag op staande voet van een werknemer die, na eerdere waarschuwingen, opnieuw onder invloed is van drugs. In zo’n geval is het niet onlogisch dat naar het wettelijk dronkenschapsvoorbeeld wordt verwezen.

Argumentering in ontslagbrief is geen overbodige luxe

Dat zo’n argumentering belangrijk is, bewijst ook de rechtspraak. In een recente zaak had een werkgever een verkoper op staande voet ontslagen. De verkoper had toen met een personeelskorting goederen van zijn werkgever gekocht en ze vervolgens met winst doorverkocht. Dit vormde een verboden vorm van concurrentie. In de ontslagbrief wordt dat dan ook als reden aangehaald, net zoals de verwijzing naar de door de werknemer afgelegde verklaringen die volgens de werkgever “ongeloofwaardig zijn”.

Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch had de werkgever echter niet voldoende duidelijk gemaakt dat de verklaringen van de werknemer ongeloofwaardig zijn. Het Hof oordeelt dan ook dat de verwijten in de ontslagbrief te suggestief zijn en geen dringende reden onderbouwen. Het Hof oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelde, waardoor de betaling van een billijke vergoeding zich opdringt.

Laat de ontslagbrief steeds nalezen

Het bovenstaande voorbeeld bewijst nogmaals het belang van een goede ontslagbrief. Daarom raden wij altijd aan om de ontslagbrief steeds door een van onze juristen te laten nalezen. Omdat er enige tijdsdruk staat op het ontslag op staande voet, neem je best meteen telefonisch contact met ons op. Enkel zo kan het ontslag op staande voet standhouden.

Je contract laten nakijken, aanpassen of opstellen door onze juristen

vanaf € 49,- per document

Waarom zou je een onnodig risico’s lopen bij het aangaan van een contract of het uitvoeren van je dienstverlening? Wij van MKBrecht willen ondernemers beschermen tegen onnodige risico’s. Voordelige tarieven en goede contracten, dat is ons motto.

Zorg dat je contracten in orde zijn. Of je nu op zoek bent naar Algemene Voorwaarden, Overeenkomst van Opdracht of een Privacy Statement, wij bieden het allemaal aan. Zoek hier je contract!

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips