Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MKBrecht.nl

MKBrecht.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30175452 en is gevestigd op Dunantstraat 8 te (3024 BC) Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. MKBrecht.nl is een handelsnaam van Klantenservice.info B.V.
 2. MKBrecht.nltevens inhoudende alle in dienst zijnde werknemers en derden die door en/of namens MKBrecht.nl zijn ingehuurd.
 3. Cliënt: degene die een overeenkomst met MKBrecht.nlaangaat en/of opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere juridische diensten of die producten afneemt via de website.
 4. Juridische diensten: de diensten die MKBrecht.nlaanbiedt: juridisch advies, het controleren van bestaande juridische documenten en het opstellen van nieuwe juridische documenten naar aanleiding van de door de Cliënt ingevulde intakeformulier, alsmede alle door MKBrecht.nlverrichte werkzaamheden van welke aard dan ook in het kader van een opdracht van Cliënt.
 5. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door MKBrecht.nl of een door MKBrecht.nl ingeschakelde deskundige terzake het opstellen van juridische documenten naar aanleiding van de door of namens Cliënt verstrekte (aanvullende) antwoorden op de door MKBrecht.nl gestelde vragen, of het aanpassen van de bestaande juridische documenten van cliënt. .
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven.
 7. Website: de website die MKBrecht.nl gebruikt is www.MKBrecht.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten van MKBrecht.nl, elke offerte/aanbieding en overeenkomst die tot stand komt tussen een gebruiker van de Website en/of Cliënt en MKBrecht.nl en alle rechtshandelingen die daaruit voortvloeien.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties kan afwijking van de algemene voorwaarden schriftelijk met MKBrecht.nl worden overeengekomen.
 4. MKBrecht en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding heeft aanvaard.
 2. Indien Cliënt het aanbod heeft aanvaard langs elektronische weg door het bestelde product te betalen, bevestigd MKBrecht.nl onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg (per e-mail).
 3. MKBrecht.nlis niet gehouden aan een aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 4. MKBrecht.nlkan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Cliënt hieraan niet voldoet, is MKBrecht.nl gerechtigd om een overeenkomst te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te stellen.
 5. Indien de overeenkomst binnen een uur nadat MKBrecht.nl de opdracht heeft bevestigd, wordt geannuleerd, krijgt Cliënt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden en nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, treden partijen in overleg en zullen partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 7. Indien de aanpassing van de overeenkomst tevens financiële consequenties heeft, zal MKBrecht.nl, Cliënt daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing nu de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen worden geleverd.

Artikel 4 – Juridische diensten

 1. Juridische documenten opstellen: MKBrecht.nl stelt documenten op, op basis van de door Cliënt verstrekte informatie en gegevens. Deze documenten zullen zoveel mogelijk ingaan op de situatie van Cliënt, doch indien blijkt dat Cliënt specialistische kennis wenst of specialistische kennis naar het oordeel van MKBrecht.nl noodzakelijk is, zal hier een meerprijs aan verbonden zijn. Dit zal in overleg met Cliënt worden vastgesteld.
 2. Juridisch advies: MKBrecht.nl geeft eenvoudige juridische adviezen aan Cliënt. MKBrecht.nl zal aan de hand van de situatie en omstandigheden van Cliënt bepalen of het gaat om een eenvoudige adviesvraag of een complexe aanvraag. Voor complexe adviesvragen zal MKBrecht.nlCliënt doorverwijzen naar een specialist en/of advocaat, voor welk advies Cliënt dienovereenkomstig een met de specialist c.q. advocaat nader overeen te komen vergoeding dient te betalen. MKBrecht.nl s slechts uitsluitend gerechtigd om hierover te oordelen.
 3. Controle en advies van juridische documenten: MKBrecht.nlcontroleert en adviseert over het betreffende juridische document, de juridische houdbaarheid ervan en of het documenten voldoet aan de wensen van opdrachtgever.
 4. Controle en aanpassen van juridische documenten: MKBrecht.nl controleert en past de bestaande juridische documenten van Cliënt aan indien en voor zover dat mogelijk is. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de wensen van Cliënt. Partijen zullen daarover in overleg treden.
 5. Rechtshulp: MKBrecht.nl biedt juridische rechtsbijstand aan voor ondernemers tijdens de buitengerechtelijke fase waarin onderhandeling en conflictoplossing worden toegepast om het juridische conflict op te lossen. Ook staat MKBrecht.nl ondernemers bij tijdens een gerechtelijke procedure, arbitrage- en geschillencommissie.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. MKBrecht.nl voert de overeenkomst uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die verwacht mag worden van een goed opdrachtnemer.
 2. De uitvoering van de diensten en/of producten kunnen geheel of gedeeltelijk door derden worden verricht indien dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of zolang de informatie van Cliënt niet door MKBrecht.nlis ontvangen, zal de uitvoering van de dienst opgeschort zijn tot het moment dat de gevraagde informatie en gegevens ontvangen zijn door MKBrecht.nl. Vanaf dat moment vangt de termijn voor de oplevering aan.
 4. MKBrecht.nl behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten op te schorten indien Cliënt zich niet gehouden heeft aan zijn betalingsverplichting of de gevraagde informatie en/of gegevens niet of niet tijdig en volledig aanlevert.
 5. MKBrecht.nl voert haar opdrachten/ overeenkomsten uit naar Nederlands recht. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde bedrijven, waarbij de activiteit(en) waarop het document ziet, in Nederland wordt(en) uitgevoerd. De documenten zijn niet geschikt voor internationaal gebruik. Cliënt verklaart zich te zullen onthouden van internationaal gebruik van de diensten en/of documenten.

Artikel 6 – Gebruik van de Website

 1. Elke gebruiker van de Website en Cliënt is gebonden aan deze algemene voorwaarden door de website te gebruiken. Elke gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen gebruik van de website. Gebruikers van de website dienen zorgvuldig om te gaan met de rechten die toekomen aan MKBrecht.nl en de andere gebruikers van de website.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van MKBrecht.nl dient een gebruiker een account aan te maken op de website van MKBrecht.nl.
 3. Het account van elke Cliënt is persoonlijk en geeft een beperkt en herroepelijk recht.
 4. Cliënt staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien deze gegevens onjuist zijn, is Cliënt verplicht om dit zo spoedig mogelijk te herstellen. Cliënt vrijwaart MKBrecht.nl voor alle schade, daaronder begrepen gevolgschade, die ontstaat als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.
 5. Cliënt is zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn account. MKBrecht.nlis niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van het account van Cliënt.
 6. MKBrecht.nlkan Cliënt te allen tijde de toegang tot het account tijdelijk of definitief ontzeggen of weigeren.
 7. Cliënt kan zelf zijn account aanpassen en/of verwijderen.
 8. MKBrecht.nl heeft te allen tijde het recht om de website aan te passen of onderdelen te verwijderen.
 9. Cliënt en gebruikers van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie en getoonde tarieven op de website, of de gevolgen van via die informatie ontstane overeenkomsten.

Artikel 7 – Lidmaatschap

 1. Cliënt kan via de Website een lidmaatschap afsluiten en de vorm ervan kiezen. Het lidmaatschap kan afgesloten worden per maand, halfjaar of jaar en zijn dagelijks via de beveiligde omgeving van MKBrecht.nl opzegbaar.
 2. Elk lidmaatschap geeft gedurende de looptijd van het lidmaatschap recht op korting op de diensten document opstellen, controle & advies van documenten en controle & aanpassen van documenten. De betreffende aanbieding en/of kortingen worden via de beveiligde omgeving van MKBrecht.nl aan Cliënt gecommuniceerd.

Artikel 8 – Tarieven en betaling

 1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van MKBrecht.nl, dient Cliënt diensten en/of producten vooraf te betalen. Cliënt kan slechts in aanmerking komen voor facturatie achteraf indien een aanvraag hiertoe is beoordeeld en goedgekeurd door MKBrecht.nl. Alle getoonde bedragen zijn exclusief BTW en overige kosten (inzage handelsregister, Kadaster, deurwaarderskosten etc.), tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Indien Cliënt een opdracht binnen één uur nadat deze door MKBrecht.nl is bevestigd, annuleert, krijgt Cliënt het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort. Na dit uur ontvangt Cliënt bij annulering slechts de helft (50%) van het reeds betaalde bedrag.
 3. Indien Cliënt eenlidmaatschapheeft afgesloten, wordt per automatische incasso de door hem aangeschafte producten en diensten in rekening gebracht en afgeschreven op het bij MKBrecht.nl bekende rekeningnummer.
 4. MKBrecht.nlkan directe kosten die in verband staan met het verlenen van de diensten aan Cliënt in rekening brengen indien MKBrecht.nl dergelijke kosten heeft gemaakt. Kosten die hieronder vallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot kosten van deskundigen en/of hulppersonen, uittreksels uit het Handelsregister en Kadaster, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en kosten van internationale telefoongesprekken. MKBrecht.nl zal Cliënt hierover informeren.
 5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden en/of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is MKBrecht.nl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.
 6. MKBrecht.nl is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Cliënt tijdig geïnformeerd zal worden.
 7. Indien Cliënt ervoor kiest om de gevraagde diensten “met spoed” te krijgen, is Cliënt verplicht om vooraf de diensten te betalen. MKBrecht.nl kan pas aan de slag gaan als de betaling op haar rekening staat, of Cliënt een bewijs van betaling stuurt.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Cliënt een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal MKBrecht.nl zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 1%) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. artikel 241 Rv. Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien MKBrecht.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 10 – Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van juridische diensten en/of uitvoeren van opdrachten door MKBrecht.nl (of door haar ingeschakelde derden of anderszins) leidt tot aansprakelijkheid van MKBrecht.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van MKBrecht.nl zal nooit meer belopen dan het honorarium dat Cliënt in het voorafgaande jaar aan MKBrecht.nl heeft betaald.
 2. MKBrecht.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 3. MKBrecht.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 4. MKBrecht.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MKBrecht.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt tot gevolg heeft dat MKBrecht.nl een (rechts)persoon inschakelt om werkzaamheden in de gegeven opdracht te verrichten en die buiten de Europese Unie is gevestigd, zal MKBrecht.nl niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze partij zijn gemaakt.
 6. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en antwoorden. Het gebruik van de door MKBrecht.nl opgestelde juridische documenten komt hierdoor voor rekening en risico van Cliënt zelf. MKBrecht.nlsluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door haar opgestelde juridische documenten. Ook is enige aansprakelijkheid van MKBrecht.nl uitgesloten terzake overeenkomsten waar MKBrecht.nl niet bij betrokken is geweest.
 7. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van MKBrecht.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MKBrecht.nl binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 11 – Juistheid en/of volledigheid van informatie

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van zijn gegevens in zijn account, en de gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan MKBrecht.nlverstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Cliënt hiervoor verantwoordelijk.
 2. Cliënt vrijwaart MKBrecht.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid≥

Artikel 12 – Vrijwaring

 1.  Cliënt vrijwaart MKBrecht.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MKBrecht.nl verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. MKBrecht.nl en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien MKBrecht.nlop grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en MKBrecht.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MKBrecht.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen MKBrecht.nl en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 14 – Privacy

 MKBrecht.nl gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze Privacy- en cookieverklaring.

Artikel 15 – IE-rechten en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van (elektronische) informatie of ter beschikking gestelde producten/documenten berusten uitsluitend bij MKBrecht.nl en de auteur.
 2. De documenten die Cliënt afneemt zijn uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik van Cliënt.

Artikel 16 – Klachten

 1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van MKBrecht.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via https://www.mkbrecht.nl/e-mail-klantenservicemet als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MKBrecht.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. MKBrecht.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen MKBrecht.nl en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven de overige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen de onverbindende en/of nietige bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling welke strekking zoveel mogelijk gelijk is aan de te vervangen bepaling(en) in het kader van deze algemene voorwaarden.
 3. MKBrecht.nl kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. MKBrecht.nlzal een wijziging van de algemene voorwaarden als bericht op haar Website publiceren.
 4. Alle geschillen tussenMKBrecht.nl en Cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Voorwaarden Kortingscodes

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van kortingscodes c.q. promotiecodes die door MKBrecht.nl worden verstrekt. Door gebruik te maken van deze kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kortingscodes die worden aangeboden door MKBrecht.nl.Dit kunnen zowel digitale als gedrukte kortingscodes zijn.
 2. De kortingscode geeft slechts recht op korting voor de producten waarvoor de korting geldt en die nader omschreven zijn in de uiting bij de kortingscode.
 3. De specifieke gebruiksvoorwaarden van de betreffende kortingscode zoals bijvoorbeeld de duur, de hoogte en de aard van de aanbieding zijn opgenomen in de uiting welke bij de kortingscode is opgenomen. De kortingscode kan recht geven op een percentage of vast bedrag van de korting.
 4. Elke kortingscode heeft een beperkte geldigheidsduur, na afloop van deze periode is de kortingscode niet meer geldig.
 5. De kortingscodes zijn alleen geldig voor de diensten en/of producten die door MKBrecht.nl worden aangeboden op de website www.MKBrecht.nl.
 6. De kortingscode is niet inwisselbaar voor geld of een (geldelijk) tegoed die op de website besteedt kan worden aan de aangeboden diensten en/of producten.
 7. De kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de kortingscode is verstrekt.
 8. De kortingscodes mogen niet doorgestuurd of weggegeven worden aan derden, slechts MKBrecht.nl is gerechtigd tot het verspreiden van kortingscodes .
 9. De kortingscodes geven de ontvanger slechts een tijdelijk en persoonlijk recht op de korting.
 10. Het is de ontvanger van de kortingscode verboden om de kortingscode te wijzigen, hacken, fraude te plegen of anderszins (schadelijke) veranderingen te brengen aan de kortingscode.
 11. Indien de ontvanger c.q. gebruiker van de kortingscode in strijd handelt met deze voorwaarden is MKBrecht.nl gerechtigd om het gebruik van deze kortingscode te beperken en/of te ontzeggen.
 12. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingen, tenzij dit expliciet staat aangegeven.

Voorwaarden Lidmaatschap

Artikel 1 – Algemeen

1.1De algemene voorwaarden van MKBrecht.nlzijn van toepassing op deze overeenkomst, het gebruik van de Dienst (lidmaatschap) en alle (rechts)handelingen die hieraan voorafgaan of hieruit voortvloeien. Door het aangaan van het lidmaatschapt verklaart Cliënt bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder de hiernavolgende begrippen wordt verstaan:
– Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruikmaking van het lidmaatschap.
– lidmaatschap: Een lidmaatschapis een dienst waarmee een Cliënt korting krijgt op (1) juridische documenten opstellen en (2) juridische documenten controleren en (3) daarnaast krijgt Cliënt onbeperkt eenvoudig juridisch advies. Een lidmaatschap bestaat uit drie varianten: een maand-, halfjaar- of jaarlidmaatschap
– Maand: Een termijn van 30 dagen met ingang van de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst c.q. het lidmaatschapkomt tot stand nadat Cliënt de offerte en/of aanbieding heeft aanvaard door het bestelde product/dienst te betalen.

2.2 MKBrecht.nl kan zich op de hoogte stellen of Cliënt kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Indien Cliënt hieraan niet voldoet, kan MKBrecht.nl de overeenkomst weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering stellen.

2.3 Direct nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bevestigd MKBrecht.nl het lidmaatschapaan Cliënt, waarin tenminste staat aangegeven het type lidmaatschap,de duur van het lidmaatschap, de ingangsdatum en de hoogte van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 3 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst is afgesloten conform de termijn zoals genoemd in het aanbod. Dit kan zijn een maand, een half jaar of een jaar. Cliënt kan zijn lidmaatschapbinnen een uur nadat de overeenkomst is aangegaan telefonisch laten wijzigen. Hierna kan de overeenkomst niet meer gewijzigd of tussentijds beëindigd worden. Nadat de eerste lidmaatschapsperiode is afgelopen, kan Cliënt de overeenkomst wijzigen of opzeggen.

3.2Na afloop van de overeengekomen lidmaatschapsperiode wordt de overeenkomst/lidmaatschapautomatisch verlengd met de eerder overeengekomen termijn tot wederopzegging door Cliënt of MKBrecht.nl, indien Cliënt de overeenkomst niet of niet tijdig heeft opgezegd.

3.3 Cliënt kan de overeenkomst c.q. het lidmaatschapna afloop van de eerste lidmaatschapsperiode te allen tijde opzeggen in zijn account op MKBrecht.nl met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen) of 14 dagen ingeval Cliënt een maandlidmaatschapheeft gesloten.

3.4 Indien opzegging plaatsvindt voordat de lidmaatschapsperiode is afgelopen, zal er restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde lidmaatschapsgeld over de resterende periode. 

Artikel 4 – Gegevens

4.1 Cliënt is verplicht bij het aangaan van het lidmaatschap een account op www.MKBrecht.nlaf te sluiten en hiertoe de juiste gegevens in te vullen.

4.2 In geval van onjuiste of foutieve gegevens is MKBrecht.nl gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

4.3 Indien de (adres)gegevens van Cliënt tussentijds veranderen is Cliënt gehouden om deze zo spoedig mogelijk aan te passen. 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Cliënt dient bij het aangaan van de overeenkomst akkoord te gaan met het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag die elke termijn voorafgaand betaald dient te worden. De kosten van het lidmaatschapbedragen per maand:

 • Maandlidmaatschap: € 34,99
 • Halfjaarlidmaatschap: € 27,99
 • Jaarlidmaatschap: € 19,99

5.2 Bij het afsluiten van hetlidmaatschapdient het gehele bedrag voor de gehele duur van de lidmaatschapsperiode vooraf betaald te worden. De bankrekening waarmee de eerste betaling is gedaan, zal door MKBrecht.nl gebruikt worden voor de incasso van de eventuele daarop volgende termijnen.

5.3 Indien de verschuldigde betaling niet geïncasseerd kan worden eindigt de overeenkomst van rechtswege op de dag nadat de lidmaatschapsperiode is verstreken. Cliënt heeft vanaf die dag geen recht op de voordelen van het lidmaatschapen zal opnieuw een overeenkomst moeten sluiten indien hij gebruik wenst te maken van de voordelen van het lidmaatschap.

Artikel 6 – Gebruik van het lidmaatschap

6.1 Elk lidmaatschapgeeft Cliënt recht op korting op de prijs van de diensten: opstellen van juridische documenten (maatwerk) en het controleren van bestaande juridische documenten. De verschillende lidmaatschappengeven recht op verschillende percentages korting welke automatisch verrekend worden indien een dienst wordt besteld:

 • Maandlidmaatschap: 5% korting op alle documenten opstellen en laten controleren
 • Halfjaarlidmaatschap: 10% korting op alle documenten opstellen en laten controleren
 • Jaarlidmaatschap: 15% korting op alle documenten opstellen en laten controleren

6.2 Tevens heeft Cliënt recht op onbeperkt eenvoudig juridisch advies. Wat onder eenvoudig juridisch advies wordt verstaan, komt uitsluitend toe aan het oordeel van MKBrecht.nl. Een Cliënt mag conform het fair use policy per maand maximaal 20 eenvoudige adviesaanvragen doen.

6.3 MKBrecht.nlbehoudt zich het recht voor om de behandeling van adviesaanvragen van een Cliënt op te schorten tot de volgende maand indien Cliënt binnen één maand (30 dagen) meer dan 15 adviesaanvragen doet.

6.4 Het lidmaatschapgeeft een exclusief en persoonlijk gebruiksrecht aan cliënt. Het is cliënt verboden om het gebruik van zijn lidmaatschapbeschikbaar te stellen aan derden of meerdere gebruikers. Indien Cliënt misbruik maakt van zijn lidmaatschapis Cliënt een direct opeisbare boete verschuldigd aan MKBrecht.nlter hoogte van de door MKBrecht.nl opgelopen schade. Tevens wordt de overeenkomst met Cliënt per ommegaande na vaststelling van het misbruik beëindigd. Ingeval van een vermoeden van misbruik door Cliënt is MKBrecht.nl gerechtigd om de gebruiksrechten van het lidmaatschapvoor onbepaalde tijd op te schorten of totdat duidelijkheid is over het al dan niet misbruiken van het lidmaatschap.

Artikel 7 – Privacy

De door MKBrecht.nl verwerkte persoonsgegevens worden met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving verwerkt. Nadere informatie over deze verwerking is te vinden in de Privacystatement welke op de website van MKBrecht.nl is gepubliceerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van MKBrecht.nlis beperkt conform artikel 10 “Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid” van de algemene voorwaarden van MKBrecht.nl.

8.2 MKBrecht.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot immateriële schade, (potentiële) winstderving en vermogensschade ten gevolge van een door MKBrecht.nl gegeven advies aan Cliënt.

8.3 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van grove opzet of roekeloos handelen van MKBrecht.nl.

8.4 Cliënt dient binnen 3 maanden na het ontstaan van de schade MKBrecht.nl hierover schriftelijk in kennis te stellen. Indien een schademelding na deze termijn gedaan wordt, is MKBrecht.nl niet gehouden enige schadevergoeding te betalen, tenzij Cliënt kan aantonen dat zijn melding binnen de gestelde termijn niet in redelijkheid van hem kon worden verwacht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst c.q. lidmaatschapsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2MKBrecht.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig (delen) van de overeenkomst te wijzigen zonder opgaaf van redenen. MKBrecht.nl zal Cliënt hierover zo spoedig mogelijk informeren.

9.3 Eventuele geschillen die ontstaan, verband houden met of voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Productvoorwaarden opstellen, controleren en advies en aanpassen van een juridisch document

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden van MKBrecht.nlzijn van toepassing op deze overeenkomst, het gebruik van de Dienst “opstellen juridisch document” en “controleren juridisch document” en alle (rechts)handelingen die hieraan voorafgaan of hieruit voortvloeien. Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart Cliënt bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt de offerte en/of aanbieding heeft aanvaard door het bestelde product/dienst te betalen.

2.2 MKBrecht.nlkan zich op de hoogte stellen of Cliënt kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Indien Cliënt hieraan niet voldoet, kan MKBrecht.nl de overeenkomst weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering stellen.

2.3 Direct nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bevestigd MKBrecht.nlde aanschaf van het betreffende document en ontvangt Cliënt de factuur.

Artikel 3 Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst is gesloten voor duur tot de betreffende dienst is geleverd. De termijn die hiervoor geldt is afhankelijk van de door Cliënt gekozen snelheid van levering en overige opties zoals in het aanbod weergegeven.

3.2Indien Cliënt kiest voor standaardlevering en geen bijzonderheden wenst op te nemen in het document, zal het document binnen 7 werkdagen, nadat Cliënt alle vragen in het intakeformulier en/of intakegesprek heeft beantwoord, gereed staan voor download in zijn account in de webomgeving van MKBrecht.nl.

Artikel 4 Gegevens

1 Cliënt is verplicht bij het gebruiken van de dienst een account op www.MKBrecht.nlaan te maken en hiertoe de juiste gegevens in te vullen.

2 Indien de (adres)gegevens van Cliënt tussentijds veranderen is Cliënt gehouden om deze zo spoedig mogelijk aan te passen.

3 In geval van onjuiste of foutieve gegevens is MKBrecht.nl gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

Artikel 5 Betaling

1 Cliënt dient bij het aangaan van de overeenkomst de betreffende dienst vooraf te betalen via elektronische overschrijving.

2Hiervan kan slechts afgeweken worden indien MKBrecht.nl schriftelijke toestemming heeft gegeven om achteraf per maandelijkse factuur de gebruikte diensten te betalen. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wordt de factuur verhoogd met eventueel gemaakte invorderingskosten conform Staffel BIK.

3 De prijs van het document heeft in beginsel een vaste prijs, zoals vermeld in het aanbod, waarvoor een aantal handelingen c.q. werkzaamheden zijn inbegrepen. Indien Cliënt dusdanig maatwerk wenst wat niet in de vaste prijs is inbegrepen, zal er een meerprijs gerekend worden bovenop de vaste prijs. Wanneer sprake is van een meerprijs of een hoeveelheid/extra werkzaamheden die niet geacht worden te vallen onder de vaste prijs, komt uitsluitend toe aan het oordeel van MKBrecht.nl De meerprijs wordt met Cliënt besproken, waarna in overleg de meerprijs zal worden gefactureerd. 

Artikel 6 Gebruik van de dienst “opstellen juridische document” en “controleren & advies juridisch document” en “controleren & aanpassen juridisch document”

1 Het door Cliënt aangevraagde document wordt in grote lijnen in 8 stappen klaargemaakt voor download. De stappen zijn in beginsel als volgt, maar hiervan kan ten behoeve van het maatwerk worden afgeweken:

 1. Cliënt dient een document uit de lijst te kiezen om op te laten stellen.
 2. Vervolgens dient Cliënt een account aan te maken op de website.
 3. De vragen op het intakeformulier dienen door Cliënt ingevuld te worden.
 4. Cliënt maakt vervolgens een afspraak voor een telefonisch intakegesprek.
 5. Op basis van de antwoorden van Cliënt stellen de juristen van MKBrecht.nl het juridische document op.
 6. Het concept document wordt aan Cliënt voorgelegd en besproken.
 7. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in het juridische document.
 8. Het document staat klaar om gedownload te worden door Cliënt in de beveiligde omgeving van zijn account.

2Omdat het document op maat wordt gemaakt, kan het zijn dat Cliënt via e-mail, op het door hem aangegeven e-mailadres nadere vragen dient te beantwoorden alvorens het juridische document opgesteld kan worden. MKBrecht.nl heeft het recht om haar werkzaamheden met betrekking tot het opstellen of controleren van het juridische document op te schorten tot het moment dat MKBrecht.nlde gevraagde informatie heeft ontvangen.

3 Cliënt heeft recht op één revisie. Indien blijkt dat een tweede revisie volgens Cliënt nodig is, treden partijen met elkaar in overleg en kan MKBrecht.nlafhankelijk van de omvang van de revisie óf kosteloos óf tegen een in overleg afgesproken meerprijs het document aanpassen.

4 Cliënt kan met MKBrecht.nl communiceren via de chatfunctie in de beveiligde webomgeving van zijn account, via telefoon of per e-mail om zijn document te bespreken of aanvullende informatie door te geven.

5 Cliënt heeft de mogelijk om te kiezen voor de voor de volgende extra’s en opties bij het opstellen en controleren van het juridische document:

6 Cliënt geeft MKBrecht.nl toestemming om haar bestaande juridische documenten aan te passen indien cliënt gekozen heeft voor de optie “controleren juridisch document”, en vrijwaart MKBrecht.nl van enige claims en/of aanspraken van derden.

Artikel 7 Privacy en geheimhouding

1De door MKBrecht.nl verwerkte persoonsgegevens worden met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving verwerkt. Nadere informatie over deze verwerking is te vinden in de Privacystatement welke op de website van MKBrecht.nlis gepubliceerd.

2 MKBrecht.nl gebruikt de informatie die haar ter zake deze overeenkomst ter kennis is gekomen met de groots mogelijke zorgvuldigheid. MKBrecht.nl en haar werknemers, alsmede eventueel door haar in te schakelen derden in het kader van deze overeenkomst, hebben een strikte geheimhoudingsverplichting van alle informatie die hen ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is danwel redelijkerwijs ervan had kunnen verwachten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van MKBrecht.nlis beperkt conform artikel 10 “Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid” van de algemene voorwaarden van MKBrecht.nl.

2  MKBrecht.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot immateriële schade, (potentiële) winstderving en vermogensschade ten gevolge van een door MKBrecht.nl gegeven advies aan Cliënt.

3 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van grove opzet of roekeloos handelen van MKBrecht.nl.

4 Cliënt dient binnen 3 maanden na het ontstaan van de schade MKBrecht.nlhierover schriftelijk in kennis te stellen. Indien een schademelding na deze termijn gedaan wordt, is MKBrecht.nlniet gehouden enige schadevergoeding te betalen, tenzij Cliënt kan aantonen dat zijn melding binnen de gestelde termijn niet in redelijkheid van hem kon worden verwacht.

Artikel 9 Toepasselijk recht

1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2 MKBrecht.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig (delen) van de overeenkomst te wijzigen zonder opgaaf van redenen. MKBrecht.nl zal Cliënt hierover zo spoedig mogelijk informeren.

3 Eventuele geschillen die ontstaan, verband houden met of voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Juridische diensten voor alle ondernemers van Nederland

Maatwerk
Wij stellen naar jouw wensen maatwerk op. Je kunt kiezen voor: laten opstellen, laten aanpassen en laten controleren.

vanaf € 79

Rechtshulp/Juridisch advies
Wij geven je advies of staan je bij alle zaken die je als MKB'er kan verwachten.

Vragen? Bel 085 25000 44 (gesloten)
Betaal veilig
 • iDeal
 • MasterCard
 • VISA
 • American Express
 • Paypal