Juridische Zaken

De kunst van het klagen: toelichting bij de klachtplicht

De klachtplicht, zoals opgenomen in artikel 6:89 BW, verplicht de partijen om voldoende snel te klagen nadat ze een gebrek in de prestatie hebben ontdekt. De schuldenaar mag nu eenmaal aannemen dat de andere partij met enige spoed onderzoekt of alles correct is verlopen. En dat, indien dit niet het geval is, hij of zij ook met enige spoed hierover klaagt.

Klagen is soms een verplichting

De klachtplicht verplicht een (schuld)eiser om een gebrek binnen een redelijke termijn nadat een gebrek in de prestatie is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, te melden aan de schuldenaar. Deze plicht is er om de schuldenaar te beschermen tegen late en moeilijk te weerleggen klachten. Hoe langer men wacht, des te moeilijker het nu eenmaal wordt om op de klacht te reageren en zich te verweren. De sanctie op het niet naleven van deze klachtplicht is groot: de schuldeiser kan zijn recht verliezen om de schuldenaar aansprakelijk te stellen voor het gebrek. De rechter kijkt dan zelfs niet naar de aangehaalde gebreken, maar verwerpt gewoon de claim.

Termijn om te klagen

De klachttermijn begint te lopen op het moment waarop de schuldeiser het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Hoeveel tijd men heeft om te onderzoeken of alles aan de eisen voldoet, is dan weer per geval verschillend. Onder meer de aard van het gebrek, de waarneembaarheid van het gebrek, de complexiteit en de deskundigheid spelen daarbij een rol. Er is geen vaste termijn voor het uiten van een klacht. Ook de vraag of de schuldenaar al dan niet is geschaad door het lange wachten, kan een rol spelen. Een voorbeeld is een zaak waarbij een verhuurder na twee jaar klaagde over tienduizenden euro’s huurschade. Dat vond de rechter veel te laat.

Opgelet: soms bevat een contract of bevatten de algemene voorwaarden afspraken over de klachtplicht. Deze afspraken scheppen duidelijkheid en helpen discussies over de wettelijke klachtplicht te voorkomen. Het is belangrijk om altijd rekening te houden met deze contractuele klachtplicht.

Inhoud van de klacht

De klacht zelf is vormvrij, maar moet wel voldoende duidelijk zijn. Het volstaat niet om te zeggen dat de prestatie niet aan de eisen voldoet, want op basis van deze info kan de schuldenaar nog niks onderzoeken. De klacht zal informatie dienen te bevatten over de aard en de omvang van de tekortkoming(en).

Belang van de klachtplicht voor ondernemers

Voor ondernemers is de klachtplicht om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats gaat het om de rechtszekerheid. Een tijdige klacht stelt de schuldenaar in staat om het gebrek te onderzoeken en, indien mogelijk, te herstellen. Als er geen klacht komt, kun u ervan uitgaan dat alles goed is verlopen en kunt u weer verder. Daarnaast is het belangrijk om zelf te klagen, want enkel zo is het mogelijk om het herstel of een schadevergoeding te vorderen. Verder kan de klachtplicht preventief werken. Het stimuleert de partijen om in een vroeg stadium tot een oplossing te komen en kan zo langdurige en kostbare juridische procedures voorkomen.

Klagende klanten en zelf klagen met de hulp van MKBrecht.nl

MKBrecht kan ondernemers op verschillende manieren ondersteunen bij het naleven van de klachtplicht. Wij bieden in de eerste plaats juridisch advies over de vraag of een gebrek al dan niet redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden en wat een redelijke klachttijd is. Ook stellen wij de klachtbrief op en adviseren wij ondernemingen die te maken krijgen met klachtbrieven. Indien nodig staan wij u bij tijdens de onderhandelingen en bij de bemiddeling. Mocht een geschil toch leiden tot een rechtszaak, dan vertegenwoordigen wij ondernemers voor de rechter om hun rechten zo goed mogelijk te beschermen.


MKBrecht.nl Bedrijfsjuristen & Advocaten

Met onze brede expertise binnen onze praktijkgebieden bedienen we cliƫnten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Op zoek naar:


Meer weten over onze dienstverlening? Bel 085 25000 44

  • Wij werkten o.a. voor:
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner
  • MKBrecht.nl partner

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips