Bestuurdersaansprakelijkheid

Met onze brede expertise binnen het ondernemingsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot stichtingen en verenigingen. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele aandeelhouder. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

 • Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

Wij werkten o.a. voor:
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner
 • MKBrecht.nl partner

mr. Jaime Boogaers
mr. Jaime Boogaers
Ondernemingsrecht
Advocaat, 16 jaar ervaring

Als advocaat kom ik vaak in aanraking met geschillen. Meestal is een pragmatische oplossing de snelste oplossing. Toch kan het voorkomen dat een zaak te ver uit de hand loopt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen om tot een goede oplossing te komen. Laten we snel contact hebben over jouw zaak.

Wat wij doen

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtssysteem is dat een vennootschap met rechtspersoonlijkheid een afgescheiden vermogen heeft, waardoor de eigenaren en/of bestuurders niet in hun privévermogen kunnen worden aangesproken voor schulden van de rechtspersoon. Uitzondering daarop is de bestuursaansprakelijkheid.

Als bestuurder, toezichthouder of commissaris van een organisatie kan men in sommige gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De meeste bestuurders sluiten dan ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Het kan echter zo zijn dat geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten of dat het desbetreffende geschil is uitgesloten in de polisvoorwaarden. Bestuurdersaansprakelijkheid kan strekken tot het volledige privévermogen. Vaak vindt een dergelijke aansprakelijkheidsstelling plaats op het moment dat een bestuurder ernstig verwijtbaar handelt. Tevens kan het te laat betalen van belastingschulden resulteren in bestuurdersaansprakelijkheid. Tot slot lopen bestuurders net voor of tijdens faillissement extra risico.

Bestuurdersaansprakelijkheid kent een aantal smaken:

 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid

De interne bestuurdersaansprakelijkheid ziet op aansprakelijkheidstelling voor onbehoorlijke taakvervulling. Denk bij onbehoorlijke taakvervulling aan het in strijd handelen met de eigen statuten of ontoelaatbare belangenverstrengeling. Om te voorkomen dat bestuurders veelvuldig intern aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de vennootschap, heeft de wet een extra waarborg opgenomen om bestuurders te beschermen. Naast onbehoorlijke taakvervulling moet er namelijk ook sprake zijn van een ‘ernstig verwijt’.

 • Aansprakelijk tegenover schuldeisers in faillissement

Bestuurder(s) van een rechtspersoon kunnen aansprakelijk worden gesteld voor alle openstaande schulden in faillissement. Als de curator van mening is dat het bestuur zijn taak ‘kennelijk onbehoorlijk’ heeft vervuld en het aannemelijk is dat de ‘onbehoorlijke taakvervulling’ de oorzaak van het faillissement is, kan de curator een vordering instellen tegen het bestuur. Van onbehoorlijke taakvervulling kan bijvoorbeeld sprake zijn als de administratie van de onderneming gebrekkig is.

 • Aansprakelijk tegenover derden

Bestuurder(s) van een rechtspersoon kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden uit hoofde van de onrechtmatige daad. Als een derde schade lijdt doordat een bestuurder een verbintenis aangaat namens de rechtspersoon waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat de verbintenis niet kan worden ingelost, en die bestuurder een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ kan worden gemaakt, kan er persoonlijke aansprakelijkheid van die bestuurder zijn voor de veroorzaakte schade.

Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het ondernemingsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het ondernemingsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

 • Contact over de opdracht
 • Direct contact met de juiste expert
 • Geheel vrijblijvend & kosteloos

Neem contact op

Jaime Boogaers

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Ontvang onze nieuwsbrief, vol met juridische tips